50259
Heater Blanket
50259 - Heater-Blanket
DETAIL

Blanket Heater
300W
50259-110 110V/60HZ
50259-220 220V/50HZ